Hmongmeka @ 2012 - 2013.  All rights reserved
Visit our other website at: www.hmongmeka.netSave Big on flight deals at CheapOair!

 Save on Flights & Hotels this Thanksgiving! $15* Discount with Promo Code THANKS15. Book Now!

bebe.comFlightnetwork.com -Specializing in Cheap Flights 

Fly Roundtrip for $149 or less. Discount Flights GUARANTEED. Book Now!

Round Trip Flights Under $150

Cash Back Coupon!

SkyTours, cheap airfares

​​
​​​​
Leej Niam Leej Txiv Txiav wb              Txoj Kev Hlub 
​             Tsabntawvhlub@hotmail.com
Nplooj1
Nraug Qaim Hli Txoj Kev Hlub
                     Nplooj 2​


      Tom qab ntawv kuv niam tau hais rau kuv tias yog kuv mus nrog Maiv Lis coj kev cai tshiab lawm ces kuv niam yug tau kuv ib zaug xwb kuv niam los hlub2 kuv kawg li thiab ces yog kuv mus lawm ntshe kuv niam yuav tsis ua neeg nyog li.Thaum kuv hnov kuv niam tej lus no tag ua rau mob kuv lub siab heev li thiab....Kuv tsis paub tias kuv yuav ua qhov twg thiaj li zoo....Lub sij hawm dhau los tau tsis pes tsawg hnub thiab tsis pes tsawg hmo wb txoj kev hlub yeej tsis tsuag li zoo li yim mob los wb yim hlub tuaj xwb....Tab sis wb yeej paub tias wb txoj hauv kev nyuaj heev li rau Maiv Lis wb...Los wb tseem pheej txoj hmoo sib hlub ua ntu zus los 
thiab wb ob leeg muaj txoj kev ntseeg tias yog wb sib hlub heev lawm cia seb cov laus puas pom wb txoj kev hlub muaj nqis es cov laus puas zam txoj hauv kev rau wb los sib hlub thiab sib sau los ua lub neej ua ke....
     Tom qab ntawv Maiv Lis niam paub tias wb sib tseg tsis taus li...Maiv Lis niam thiaj li tau dag nws tias kom nws nrog nws niam mus saib lawv tus niam tais ib hmo...Es nkawv mam li rov qab los...Lub sij hawm ntawv Maiv Lis tsis paub tias nws niam thiab txiv twb npaj siab tseg tias yuav muab nws xa mus nrog lawv tus niam tais nyob txawv nroog lawm...Maiv Lis thiaj li xav tias mus ib hmo xwb mam li los no...Lub sij hawm nkawv mus txog rau pem lawv tus niam tais lawm..Nws niam mam li hais tias kom nws nrog lawv tus niam tais nyob es tsis txhob los lawm...Vim los ces wb yuav sib tseg tsis taus thiaj li hais kom lawv tus niam tais Maiv Lis siab es tsis pub Maiv Lis rov los lawm...
          ​Lub sij hawm dhau los tau ib hmo xwb Maiv Lis tau hu rau kuv tias nws nco kuv heev li thiab nws niam thiab txiv muab nws xa mus nyob txawv nroog lawm nws quaj heev li ua rau kuv tsis paub yuav ua li cas hnov mob hauv lub siab cuag ib rab riam muab hlawv liab2 coj los hno thiab hlais hauv kuv lub 
siab tuaj xwb...Hmo ntawv ib hmos kaj ntug kuv yeej pw tsis tsaug zog li...tig sab twg los zoo li tsis zoo pw li lub siab nco thiab xav ntsoov Maiv Lis lub me ntsej muag luag ntxhi xwb...Hmo ntawv dhau kiag mus kaj ntug lawm tiag kuv saib tus neeg twg los ua li cas zoo li yog Maiv Lis tag nrho xwb.
       Kuv niam tus niam hluas uas yog kuv tus niam tais hluas saib kuv nyuaj siab heev li. Nws thiaj li hu xov tooj mus rau kuv niam tias kuv nyuaj siab heev li Kuv ua dab tsi los tsis yog dab tsi li lawm...YOg li ntawv kuv niam thiaj li hu tuaj rau kuv tias...Yog li kom kuv rov los tsev es yog xav yuav tiag no los nrog kuv niam thiab txiv nkawv tham tag tso nkawv mam li nrog kuv tuaj yuav no....Lub sij hawm ntawv kuv mloog kuv lub siab thiab lub plawv mas kaj nrig thiab hnov muaj zog heev li tuaj...Tau ib hnub tom qab kuv thiaj li rov los tsev. Kuv caij lub tsheb Bus los 2 hnub thiab 1 hmos thiaj li los txog tsev...kuv mloog lub tsheb mas zoo li nws khiav qeeb heev li kuv lub siab xav tias qeeb tag npaum nov es thaum twg kuv thiaj li txog tsev.
       Lub sij hawm kuv rov los txog tsev txhua yam tau hloov pauv tag nrho  hauv kuv lub neej....Vim txhua lo lus kuv niam tau hais rau kuv ntawv yog dag xwb vim kuv niam tais hluas tau hais rau kuv niam thiab txiv nkawv tias kuv nyuaj2 siab thiab ntxhov2 siab heev es kuv niam thiab txiv nkawv txhawj2 kuv es kuv niam thiaj li dag kom kuv rov qab los tsev xwb...Lub sij hawm kuv paub li ntawv tag ces kuv mloog zoo li kuv lub siab rov mob thiab qaug zog zoo li qub tuaj lawm....
      Dhau li ntawv los ces kuv thiab Maiv Lis wb tsis tau sib ntsib li lawm...
Lub sij hawm dhau los sai heev li twb tau 10 tawm lub xyoo no lawm los kuv Nraug Xyooj Lim Xeeb lub siab yeej tseem tsis tau mus muaj dua lwm tus li vim lub siab yeej muab rau Miav Lis hnub wb sib ntsib los lawm...Txoj dab neeg kev hlub ntawm Kuv Xyooj Lim Xeeb Thiab Maiv Lis los xaus li nov lawm xwb
        Ua tsaug rau ib tsoom phooj ywg uas los nyeem kuv zaj dab neeg kev hlub no thiab kuv xav kom cov niam cov txiv tsis txhob txwv thiab txiav kev hlub vim kev hlub yog txoj kev sov siab..... Tshwj xeeb dua ntais thov ua tsaug rau Hmongmeka.com tseem cia qhov chaw no los rau kuv sau kuv zaj dab neeg thiab thov kom peb tsoom hmoob sawv daws tsuas ntsib rau txoj kev nyob zoo kaj siab lawm yav tom ntej.Ua tsaug.
        Ua tsaug ib zaug ntxiv rau hmongmeka.com uas tseem cia kuv tuaj sau kuv txoj dab neeg no dua thiab tseem pab kho kuv txoj dab neeg no
 kom zoo tuaj thov ua tsaug ntau2 rau hmongmeka.com txhua tus...THov kom sawv daws tsuas ntsib  txoj kev nyob noj kaj siab lug lawm yav tom ntej xwb
Ua tsaug.

Sau npe:  Nraug Hmoob Xyooj Lim Xeeb


Property Of Hmongmeka.com​

Note: No one may copy any of our love stories to post on any other website without our permission.  --Thank you.​​
       Lub caij ntuj no dhau los tawm ntuj qhua rov tuaj kuv nraug Lim Xeeb tau sawv kev hauv lub nroog Luam Phab Npas (Luang Prabang) mus nyob ua hauj lwm rau sab qab teb hnub poob...Muaj ib hnub kuv tau mus ua hauj lwm los txog nram kev...ntawm txoj kev no muaj ib tug dej loj2 kawg li...vim lub sij hawm ntawv yog lub caij 7 hli ntuj nag...Nyob rau ntawm tus dej no lawv tau ua ib lub phuaj hla dej rau sawv daws tau hla ua ke vim tsis muaj lwm txoj kev lawm. Thaum kuv tau los txog rau ntawm lub nkoj phuaj ntawv lub ntuj los nag xuj xuav saib qhov twg los zoo li tsaus ntuj zuag lawm.Me kab tua na quaj zom zaws,Kho siab khuav zoo li lub siab puas tsus vim lub ntuj yuav rov tsaus dua lawm. Lub sij hawm ntawv kuv tig rov mus saib rau nram qub qab ua li cas kuv pom ib tug ntxhais hluas nkauj nws zoo nkauj heev li lawv kuv qab los.Kuv saib nws mas nws lo av tag li.Vim lub ntuj los2 nag es txoj kev mas nkos thiab nplua kawg li thiab.Kuv thiab hnov nws hais rau nws tus phooj ywg tias twb yog nplua2 es kuv ntog2 es kuv thiaj li lo av tag li no lawm.Kuv luag2 twj ywm hauv kuv lub me nruab siab tias tus hluas nkauj no nws zoo nkauj thiab ntxim hlub kawg li. Kuv pom dheev nws xwb ua rau kuv lub siab xav tias nws yog tus kuv xav tau thiab ntshaw lawm... Tom qab hmo ntawv kuv mus ncig ua si no kuv tau rov mus ntsib nws dua, kuv thiaj tau nug nws npe thiab xeem. Nws qhia kuv tias nws hu ua Maiv Lis xeem thoj. Kuv rov nug nws tias nws lub tsev nyob rau qhov twg.Nws thiaj li qhia tias lawv nyob rau ntawv ib sab lub tsev Tshawj.Kuv rov nug nws tias es ua li nws txiv hu li cas? Nws tau qhia nws niam thiab nws txiv tag rau kuv. Thiab nws tseem yog kuv tus phauj tus ntxhais thiab..Tag kis sawv ntxov kuv tau mus pab kuv ib tug phooj ywg cog nplej liaj.Lub sij hawm kuv mus dhau plaws lub zos rau nram qab zog uas yuav rov mus rau nram tus dej uas loj2 ntawv kuv rov tau mus caum tau Maiv Lis  nrav dua thiab kuv nug tias Maiv Lis koj yuav mus dab tsis nws tias nws yuav mus pauv zog cog nplej xwb os...Nws rov nug kuv tias kuv ne ho mus dab tsi thiab? Kuv thiaj tau teb rau Maiv Lis tias kuv los yuav mus cog nplej tib yam thiab os...Tom qab kuv hais tag nrho li ntawv ces Maiv Lis thiaj rov hais tias kheev lam koj mus nrog yim kuv mus pauv no thiab mas ntshe hnub no kuv yuav nquag heev li os...Ua li cas thaum wb mus txog teb no ua li cas wb ho tau mus cog nplej ua ke tiag hnub ntawv tiag...Hnub ntawv wb tau cog nplej ua ke yam lom zem thiab tsis nco nkees li ib pliag xwb twb tsaus ntuj lawm...Kuv lub siab mas tsis xav kom tsaus ntuj li vim hnub no tau nrog Maiv Lis cog nplej ua ke...Lub sij hawm tau dhau mus ceev kawg li... Thiab dhau los tau ntau hnub thiab ntau hli los kuv cia li qhib kuv lub siab rau nws los nyob hos nws los nws tau qhib nws lub siab rau kuv kav..Tom qab ntawv wb txoj kev hlub kuj loj hlob zoo li lub teeb cig pom kev zuj zus tuaj lawm tiag...
      Xyoo 2011 lub tsiab peb caug los txog kuv thiab Maiv Lis wb tau mus ua ib lub tab laj muag khoom ua ke. Wb tau npaj tseg thiab cog lus tias wb yuav sib pab khwv nyiaj los npaj wb rooj tshoob. Wb sib hlub heev li niaj hnub mus ywg zaub ua ke thaum lub hnub yuav poob nyob rau yav tsaus ntuj. Maiv Lis niam thiab txiv uas yog kuv tus phauj thiab yij laug nkawv yeej tsis hais li cas rau  wb li...Lub sij hawm dhau los lawm sai kawg li ib pliag xwb twb dhau lawm tau ib lub xyoo lawm tiag.
       Muaj ib hnub kuv tau mus thov yuav Maiv Lis.Tiam sis Maiv Lis  niam thiab txiv tsis pub wb sib yuav vim tias Maiv Lis  niam thiab txiv lawv los coj kev cai tshiab lawm. Nkawv thiaj li tau los txiav wb txoj kev sib hlub lub sij hawm thaum wb twb sib hlub heev lawm...Lub sij hawm ntawv kuv los tseg tsis taus Maiv Lis hos nws los tseg tsis taus kuv li...
       Maiv Lis ​ niam thiab txiv tsis pub kuv mus cuag maiv Lis li lawm hos nkawv los txwv tsis pub Maiv Lis tuaj cuag 
kuv li lawm thiab ua rau wb sib nco heev li....Muaj qee hmo txog hnub yuav los pe hawm tus tswv es Maiv Lis thiaj li nyiag kev tuaj ntsib tau kuv li ib pliag xwb thiab Maiv Lis quaj heev li rau kuv...Kuv lub siab hlub thiab nco Maiv Lis heev li tom qab ntawv tau ob lub vij xwb ua rau kuv lub siab tseg tsis taus Maiv Lis li thiab, yog li kuv thiaj li rov mus thov Maiv Lis niam thiab txiv dua zaum ob..Nkawv tau hais rau kuv tias yog tias kuv xav yuav Maiv Lis no ces kom kuv yuav tsum los nrog lawv coj kev cai tshiab nkawv thiaj li tsis txwv tsis txiav wb txoj kev sib hlub.. Hos yog kuv cia li nyiag yuav Maiv Lis mus coj kev cai qub no ces nkawv tsis kam kuv yuav nws,thiab nkawv tseem hais tias kom wb tsis txhob tuaj ua tshoob thiab wb txhob muab nkawv hu ua niam thiab ua txiv,Hos nkawv los yuav tsis muab wb hu ua ntxhais thiab vauv.Nkawv tej lus no ua rau kuv tu siab hos Maiv Lis chim heev li wb tsis paub yuav ua li cas li...thiab ua rau wb nyuaj siab heev tsis pom qab yuav hais li cas rau leej twg li.
       Tom qab sij hawm dhau los lawm ib hnub thiab ib hmo ua rau kuv nco Maiv Lis heev li wb thiaj tau cog lus tias txawm li cas los..wb yuav sib hlub yuav tsis sib ncaim li thiab kuv yuav hlub Maiv Lis ib leeg xwb hos nws los yuav hlub kuv ib leeg thiab xwb yuav tsis mus yuav lwm tus li...Yog li ntawv kuv thiaj li hais rau kuv niam thiab txiv tias kuv nco Maiv Lis thiab kuv hlub nws heev li cia kuv mus  yuav Maiv Lis es kuv mus nrog nws coj kev cai tshiab,Thaum hais li no rau kuv niam thiab txiv nkawv hnov tag nkawv tsis pub kuv mus coj kev cai tshiab li thiab.Kuv niam tau quaj thiab txhawj kuv heev li... Ua rau Maiv Lis wb nyuaj siab heev li vim yuav xaiv qhov twg los nyuaj tag li...​s

Tsis mloog suab nias kom nres
Tus sau:  Xyooj Lim Xeeb