California Hmong Life Insurance
                   Examiner  Yer Xiong​
Save Big on flight deals at CheapOair!

 Save on Flights & Hotels this Thanksgiving! $15* Discount with Promo Code THANKS15. Book Now!

bebe.com
Since September 2013Flightnetwork.com -Specializing in Cheap Flights 

Fly Roundtrip for $149 or less. Discount Flights GUARANTEED. Book Now!

Cash Back Coupon!

SkyTours, cheap airfares
Double click here to edit this text.

Expedia.comDouble click here to edit this text.

Find the best hotel deal

Hot Rental Discounts at Fox Rent A Car
Welcome to Hmongmeka.com
       Cov Zaj Lus  Nthuav Tawm Hnub No

Hmong Entertainment Section
    Ntxhais Hmoob Dhia Yeeb Yam 

xov Tooj Cua Hmoob              Auv Tas Lias
Hmong Australia Radio
Nias qhov liab 2 nram no mloog
Tub NtXhais Hmoob  Kev Peev Xwm
Txhob Yuav Phom dag ​ rau koj tej me nyuam  coj los yuav ua si   News - Xov Xwm
Xeem Xyooj Vas Sab

      Koj muaj tej yam txawv txawv pab sau tuaj peb tso sawv daws kawm thiab saib. Ua tsaug
Tej menyuam tsis paub txog dab tsi li tab sis yog lawv pom yeeb yaj kiab los yog pom tej tub ceev xwm thiab tej tub rog nqa phom ces lawv nyiam phom thiaj muaj qee leej xyaum ua li lub qhov muag pom.
         Nyob rau lub neej tiam tam sim no tsis zoo yuav phom rau tej me nyuam ua si lawm vim nom tswv tej kev cai nruj thiab yuav ua rau muaj teeb meem ntau yam vim nws lub siab xyaum ua raws qhov pom.
         Piv txwv lub hnub tim 23/10/2013 tag los no tau tshwm sim ib qho xwm txheej rau ib tug me nyuam tub 13 xyoo tag sim neej nyob rau lub xeev Kas Lis Faus Nias , teb chaws Mes Lis Kas. Tus me nyuam no nws tau nqa ib rab phom dag uas yog phom As Kas (AK47) taug kev ua si tub ceev xwm pom, lawv tau kom nws tso nws rab phom cia vim tuaj deb saib mas zoo li phom  tiag tiag, nws tsis tso rau hauv av tab sis nws tau tsa nws rab phom rau tub ceev xwm yog li ob tug tub ceev xwm tau muab nws tua 7 phom thiab nws tag sim neej lawm. Thaum tub ceev xwm mus txog ntawm tus me nyuam no ua cas saib nws rab phom yog phom dag xwb.
                Muaj ib zaug ib tug neeg ua hauj lwm mus tos nws poj niam ntawm chaw ua hauj lwm , nws tau thauj nws ib tug tub li 12 xyoo nrog nws mus , kuj muaj ib rab yaj phom dag thiab thaum mus txog ntawm chaw hauj lwm tus me nyuam no zaum nram qab nws tau taw nws rab phom dag no rau cov neeg ua hauj lwm ua rau lawv ntshai tag thiaj hu tub ceev xwm tuaj ntes tau ua cas yog phom dag thiab xwb. Qhov no thov nqua hu ib tsoom Hmoob tias peb yuav tau txhob yuav tej yam zoo li no rau peb tej me nyuam tsis hais nyob lub teb chaws twg vim yuav ua rau muaj teeb meem tau li piav tag los saum no.​​

​​​


New Year Count Down Time
20
14

Qhia Kom Paub:
Qhov kev lag luam muag hauv no tsis cuam tshuam txog Hmongmeka.com , leej twg xav yuav nej hu nrog tus tswv tham xwb.
   Kab Xia Niam
​            Suab Qab Zib -
​                Nkauj Tawm Tshiab - 2014
Kab xia niam lub suab qab zib thiab deev peb hmoob lub neej nyob toj siab yav ntuj qub qab tawm lawm yog leej twg xav tau hu tau rau Keeb kwm production.
Phone: 479-228-1497 Email: xasiabhlub@hotmail.com
Pab pawg:  Maiv Ci Xyooj
Contact:     Thaj Yaj
Phone:       (+84) 1677 714 550
​website : http://hmongvietnam.snappages.com/
Email:      hmongvn@yahoo.com​​


​  
Maiv  Ci Xyooj Tus hnav Tsho Liab
Maiv Ci Xyooj yog ib tug ntxhais Hmoob uas muaj ib pab tub ntxhais ua yeeb yam dhia peev xwm Vietnam Talent Show 2013 tau zoo heev uas lawv pab no yog pab yeej tag nrho.   Lub sij hawm tam sim no yog tias koj los yog leej twg tab tom xav tau pab ntxhais Hmoob uas muaj peev xwm no tuaj  ua yeeb yam rau tib neeg saib  ua ib qho kev lag luam rau koj los yog ua kev lom zem rau tej zej zog los tau, lawv txaus siab yuav tuaj koom pab rau koj txoj kev txhawb nqa .  Thov hu xov tooj los yog sau ntawv Email mus rau lawv raws li saum toj tau.
Keeb Kwm:
Maiv Ci Xyooj hnub nyoog 18 xyoo  muaj 4 viv ncaus thiab 1 tug nus. Maiv Ci tau tuaj ua hauj lwm rau lub Tsev Hlub me nyuam ntsuag nyob rau ntawm Nyab Laj qab teb lub nroog  Ho Chi Minh City ( Sai Gon).
Kev Sib Tham: Kev sib tham nrog tub xov xwm Thaj Yaj:
Thaj Yaj:Vim li cas koj ho los kawm dhia yeeb yam Circus?
Mai Ci Xyooj​​: Muab hais mas  kuj yog pom lawv ua tau zoo ces yus xav ua thiab xav tias lawv ua tau yus yeej ua tau yog li thiaj los xyaum ua. Tsis tas li xwb ib qhov tshwj xeeb yog muaj tus niam phauj nyob hauv lub tsev Kev Hlub nws hlub peb heev thiab txhawj nqa txhua yam. Thaum hluas nws xav los ua yeeb yam dhia li no tab sis nws tsis muaj sij hawm yog li nim no nws thiab muaj nws lub sij hawm zoo los foom hmoov pab txhawb peb pab tub ntxhais no.
Thaj Yaj: Yam dab tsi pab tau rau koj, koj thiaj los dhia thiab piav tau yeeb yam Circus zoo ua luaj no?​
Mai Ci Xyooj: ​ ( Luag ntxhi..) teb tias nws kuj tsis muaj dab tsi, qhov tiag yog yus muab siab rau kawm ces kawm ntev ntev mus kuj ua tau zoo lawm xwb.
Thaj Yaj:  Dhau qhov kev ua yeeb yam dhia Circus no lawm koj puas tseem muaj txuj ci ua tau lwm yam thiab?
Maiv Ci: Nyob rau ntawm lub Tsev HLub​​ no muaj kev pab ntau  yam kuj ua rau kuv kawm tau kev Teeb Duab, Kos Duab  ntxiv rau kuv tus kheej thiab uas nws yog ib qhov zoo heev li.
Thaj Yaj:  Ua tsaug ntau uas koj muab lub sij hawm muaj nqis nrog peb tham.
Mai Ci Xyooj:  Tsis ua li cas.​​


Hmong Circus Performers
NRHIAV & COG KEV LAG LUAM
Kuv yog Thaj Yaj nyob South Viet Nam . Sij hawm tseem muaj me ntsis hauj lwm nyob hauv Ho Chi Minh city (Sai Gon city).
Zoo siab koom tes nrog tsoom phooj ywg sawv daws rau txoj kev lag luam. Koj xav tau neeg coj ncig rau Nyab Laj qab teb Koj xav tau neeg koom lag luam los yog xav tau lag luam ?
Koj xav tau kev kawm raws koj siab xav ?Koj xav tau txoj hauj lwm zoo, ywj siab ?
Thiab lwm yam ….
Txhob siab deb, nrhiav hu tau kuv raws li koj pom nram qab no :Xov tooj : (+84) 1677.714.550 (Ntsib:Thaj Yaj)

E-mail: hmongvn@yahoo.com

Website: www.hmongvietnam.snappages.com
Tso pub dawb xwb. Cov kev lag luam hauv no tsis cuam tshuam txog Hmongmeka.com- thov nej txhob hu los yog nug peb. Nej hu ncaj qha rau tus tswv xwb. ua tsaug.
Ceeb Toom
Ceeb Toom


Nyob zoo ib tsoom Phooj Ywg:
     Thawj Lub lwm tiam /As thiv / Los yog thawj lub Week ntawm lub 9 hlis no peb yuav hloov txhua yam hauv no yog li tej zaum nej tuaj saib yuav tsis pom dab tsi lawm..los yog tias tseem pom li qub, Txawm nej pom txawv li cas los yog peb hloov xwb..tom qab ntawv yuav muaj ntau yam tshiab rau suav daws siv yog li nco ntsoov rov qab tuaj  nawb..vim peb yuav muab lub Vas sab no nplhis dua tshiab kom txawv zog ntawm no ..Thov ua saib ntev.
Ua tsaug,
Hmongmeka.com​​