​​

Dab Neeg kev ntseeg

Tuag Nco tau tiam 2

​​
Ib Tsoom phooj ywg suav daws peb muab cov kev hlub dab neeg, thiab txhua yam hauv no tshem mus tso rau ntam lub Vas Sab   www.3haivhmoob.com lawm yog li suav daws mus sau dab neeg kev hlub rau sab tov thiab nyeem dab neeg kev hlub rau sab tov.Nyob rau ntawm no peb mam tsim yam tshiab rau nej suav daws tau siv nawb.
Ua tsaug ntau.
Hmongmeka.com


Lus ceeb toom

Welcome to hmongmeka.com


www.hmongmeka.com
A Hmong Language Website For The Hmong People. Lub Vas Sab Hais Lus Hmoob Rau 1 Tsoom Hmoob Thoob Qab Ntuj Khwb
Kab Xia Niam
Xyoo 1930 muaj tib tug ab ntxhais hnub nyoog 4 xyoo nyob rau lub nroog Nis Dis Lis Teb Chaws Is Dias (India) piav rau nws niam thiab nws txiv tias nws lub neej tiam tag los yog mus yug me nyuam ntawm tsev kho mob es kws tshuaj muab nws phais tuag vim lub tsam thawj ntawv tej cuab yeej kho mob tseem tsis tau zoo li tam sim no.Tus me ntxhais no tau hais ntxiv tias nws tus txiv lub neej tiam tag los no npe hu ua Kes Tham Lauv thiab nkawv ob niam txiv nyob rau lub nroog Mav Thas Las (Mathrura). Thaum ntej tus ab ntxhais no niam thiab txiv xav tias ntshe nkawv tus me nyuam no vw​m lawm tab sis nkawv coj nws mus ntsib kws kho mob, thaum mus txog ntawm tsev kho mob lawm nws tseem piav tau ntau yam heev txog kev phais me nyuam thiab txog qhov yug nws thawj tug me nyuam tib si. Lub sij hawm uas tus ab ntxhais no tuag tiam neej tag los no yog thaum xyoo 1925 uas nws tseem xeeb ib tug me nyuam rau nruab plab. Tus ab ntxhais no niam thiab txiv coj nws mus ntsib 6 tus kws kho mob tab sis tsis muaj leej twg yuav teb tau tus ab ntxhais no tej lus li. Txawm li cas los xij tus ab ntxhais no niam thiab txiv thiaj tau mus nug thiab nrhiav nkawv tus ntxhais no tsev neeg thiab nws tus txiv tiam tag los no, nkawv kuj nug tau tias nkawv tus ntxhais no tus txiv tiam tag los no yeej nyob rau lub nroog​ Mav Thas Las tiag thiab nws kuj muaj ib tug poj niam tuag tau 5 xyoo tag los lawm thiab. Tus ab ntxhais no tus txiv tiam tag los tsis tuaj ntsib nws lawm tab sis tau tso nws ib tug txheeb ze tuaj mus saib tus me nyuam no, thaum tus tib neeg no tuaj txog tus menyuam pom kiag xwb yeej paub tias yog leej twg thiab piav tau txhua yam rau mloog li.Txawm nrhiav tau li no lawm los nws tus txiv tiam tag los tsis kam tuaj ntsib tus me ab ntxhais no lawm thiab lawv ob tsev neeg no nyias kuj nyob nyias tsis sib cuam tshuam vim tsis xav muab tej me nyuam lub neej tiam nram ntej ub coj los pib dua lawm. Qhov no yog ib qho uas tib neeg ntseeg tau tias ua neej nyob yeej muaj tiam neej tag los tiag.Thaum kawg no tus ab ntxhais nws kuj los nyob rau nws tiam tshiab no thiab npaj nws lub neej tshiab tsis rov qab mus rau nws tus txiv tiam tag los lawm thiab. Muab xam ces tus ab ntxhais no nws muaj hnub nyoog 84 xyoo rau thaum xyoo 2014 no lawm.

Tus sau: Kooj Ntsuag Lis

From: Laos

feemkoob6619@gmail.com
​​Nyob zoo ib tsoom phooj ywg zaj no kuj tsis yog dab neeg nws yog neej neeg los yog niaj hnub tam sis no; muaj ib tug tub nws nyob rau teb chaws los tsuas nws tshwm sim los ua neeg muaj hnub nyoog 10 xyoo nce mus nws kuj tsis tau paub tab muaj ib hnub nws niam los khoov tsoov txhuv nram nws hauv ntej nws thiaj tau xauj nws niam ob ceg dhau los ntawv nws muaj hnub nyoog 18 xyoo nws thiaj tau nyiam nws ib tug phauj heev li tiam sis yog phauj lawm yuav tsis tau los ua poj niam nws thiaj li tau txaiv txim siab muab tus phauj txhom tiam sis kuj tsis tau li lub siab xav tus phauj khiav dim lawm dhau los tau ib tog xyoo tom qab nws thiaj mus kis mob ntawm kev sib deev los rau tus kheej mob los txog niaj hnub no kuj tseem tsis tau zoo yog li nws mam muab xav tias puas yog thaum ntawv ua txhaum rau leej niam thiab tus phauj lawm es thiaj li tau lub neej zoo li no los vim thaum ntawv tsis paub tab twb ua tag lawm yog li lub ntuj puas yuav zam txim rau nws lawm os ... cov phooj ywg yog nej tau nyeem zaj lus no thov ho pab xav seb yog tim ltxoj hmoo los yog tim nws tus kheej; ua tsaug.

Yam tshiab 

Kev siv tej yam tshiab hais txog ntawm  computer los yog cov software kho duab, kho movie  nias ntawm no mus nyeem. 

sau ntawv rau 3

Yog sau ntawv rau peb sau rau ntawm: www.3haivhmoob.com tuaj los tau ib yam 

    qhia tshuaj hmoob

CeebToom:Cov tshuaj ntsuab no tsuas qhia ua kev kawm rau suav daws xwb vim tsis tau soj ntsuam tawm los ntawm kws kho mob, tej yam uas nej yeej paub los yog tej laus ib txwm siv dua los lawm ces nej siv tau. YOg leej twg coj mus siv ho muaj teeb meem peb tus tswv los yog lub Vas Sab qhia cov tshuaj no yuav tsis lees paub los yog thaj tsob txog. Ua Tsaug,

​Hmongmeka.com

Mus yos hav zoov muaj dab phem los hem koj, los ua phem rau koj yuav ua cas thiaj pab tau?

Teb:

Yog koj mus yos hav zoov tua tsiaj, muab dab phim nyoob vais, dab hav zoov, los yog muaj dab phem los hem koj, ua cua daj cua dub los nplawm ntawm koj nyob, los ua suab npua quaj, ua suab nees hee yam yuav pab tau koj ces yog li nram no:

  1. Txhua zaus koj mus yos hav zoov nco ntsoov npaj los yog nqa 1 daim nas mus qhuav qhuav, muab tuav los yog mos kom nws ua hmoov kom tag.
  2. Txhoov ib co qhiav daj (los yog ib cov neeg hu ua Vam Phais, los yog : Vas Phais) qhuav qhuav ces koj muab sib xyaws nrog cov nas muv uas piav nqi#1 sauv.
  3. Yog muaj dab los hem koj raws nraim li piav saum toj  ces koj muab cov nas muv thiab cov vam phais los yog qhiav daj no do sib xyaws ua ke kiag, koj raws taws kom muaj hluav ncaig liab ploog ces muab ob co no tso kiag rau saum cov hluav ncaig kom nws kub nyhiab tsw ntxiag thoob plaws qhov txig chaw xwb ces ib pliag tus dab hem koj no yeej khiav xwb xwb thiaj tag. Nov yog ib hauv tshuaj uas tej laus ib txwm siv los pab rau lawv thaum lawv mus yos hav zov. Nws yog ib hau tshauj 12 lag nyiaj tab sis nim no peb muab qhia suav daws ua kev kawm lawm xwb. Leej twg nyob cov teb chaws uas muaj cov khoom no es ho mus yos hav zoov los npaj nrog koj tau ua tshuaj siv yog ib qho zoo.


Nas Muv                    Qhiav daj los yog Vas Phais