​​

Nyeem Xov Xwm 

Tuag Nco tau tiam 2

​​
Ib Tsoom phooj ywg suav daws peb muab cov kev hlub dab neeg, thiab txhua yam hauv no tshem mus tso rau ntam lub Vas Sab   www.3haivhmoob.com lawm yog li suav daws mus sau dab neeg kev hlub rau sab tov thiab nyeem dab neeg kev hlub rau sab tov.Nyob rau ntawm no peb mam tsim yam tshiab rau nej suav daws tau siv nawb.
Ua tsaug ntau.
Hmongmeka.com


Lus ceeb toom

Welcome to hmongmeka.com


www.hmongmeka.com
A Hmong Language Website For The Hmong People. Lub Vas Sab Hais Lus Hmoob Rau 1 Tsoom Hmoob Thoob Qab Ntuj Khwb
Kab Xia Niam
Xyoo 1930 muaj tib tug ab ntxhais hnub nyoog 4 xyoo nyob rau lub nroog Nis Dis Lis Teb Chaws Is Dias (India) piav rau nws niam thiab nws txiv tias nws lub neej tiam tag los yog mus yug me nyuam ntawm tsev kho mob es kws tshuaj muab nws phais tuag vim lub tsam thawj ntawv tej cuab yeej kho mob tseem tsis tau zoo li tam sim no.Tus me ntxhais no tau hais ntxiv tias nws tus txiv lub neej tiam tag los no npe hu ua Kes Tham Lauv thiab nkawv ob niam txiv nyob rau lub nroog Mav Thas Las (Mathrura). Thaum ntej tus ab ntxhais no niam thiab txiv xav tias ntshe nkawv tus me nyuam no vw​m lawm tab sis nkawv coj nws mus ntsib kws kho mob, thaum mus txog ntawm tsev kho mob lawm nws tseem piav tau ntau yam heev txog kev phais me nyuam thiab txog qhov yug nws thawj tug me nyuam tib si. Lub sij hawm uas tus ab ntxhais no tuag tiam neej tag los no yog thaum xyoo 1925 uas nws tseem xeeb ib tug me nyuam rau nruab plab. Tus ab ntxhais no niam thiab txiv coj nws mus ntsib 6 tus kws kho mob tab sis tsis muaj leej twg yuav teb tau tus ab ntxhais no tej lus li. Txawm li cas los xij tus ab ntxhais no niam thiab txiv thiaj tau mus nug thiab nrhiav nkawv tus ntxhais no tsev neeg thiab nws tus txiv tiam tag los no, nkawv kuj nug tau tias nkawv tus ntxhais no tus txiv tiam tag los no yeej nyob rau lub nroog​ Mav Thas Las tiag thiab nws kuj muaj ib tug poj niam tuag tau 5 xyoo tag los lawm thiab. Tus ab ntxhais no tus txiv tiam tag los tsis tuaj ntsib nws lawm tab sis tau tso nws ib tug txheeb ze tuaj mus saib tus me nyuam no, thaum tus tib neeg no tuaj txog tus menyuam pom kiag xwb yeej paub tias yog leej twg thiab piav tau txhua yam rau mloog li.Txawm nrhiav tau li no lawm los nws tus txiv tiam tag los tsis kam tuaj ntsib tus me ab ntxhais no lawm thiab lawv ob tsev neeg no nyias kuj nyob nyias tsis sib cuam tshuam vim tsis xav muab tej me nyuam lub neej tiam nram ntej ub coj los pib dua lawm. Qhov no yog ib qho uas tib neeg ntseeg tau tias ua neej nyob yeej muaj tiam neej tag los tiag.Thaum kawg no tus ab ntxhais nws kuj los nyob rau nws tiam tshiab no thiab npaj nws lub neej tshiab tsis rov qab mus rau nws tus txiv tiam tag los lawm thiab. Muab xam ces tus ab ntxhais no nws muaj hnub nyoog 84 xyoo rau thaum xyoo 2014 no lawm.

Yam tshiab 

Kev siv tej yam tshiab hais txog ntawm  computer los yog cov software kho duab, kho movie  nias ntawm no mus nyeem. 

sau ntawv rau 3

Yog sau ntawv rau peb sau rau ntawm: www.3haivhmoob.com tuaj los tau ib yam 

    qhia tshuaj hmoob

CeebToom:Cov tshuaj ntsuab no tsuas qhia ua kev kawm rau suav daws xwb vim tsis tau soj ntsuam tawm los ntawm kws kho mob, tej yam uas nej yeej paub los yog tej laus ib txwm siv dua los lawm ces nej siv tau. YOg leej twg coj mus siv ho muaj teeb meem peb tus tswv los yog lub Vas Sab qhia cov tshuaj no yuav tsis lees paub los yog thaj tsob txog. Ua Tsaug,

​Hmongmeka.com

Nroj Paj dag zoo dab tsi?Nco ntsoov yog koj tsis paub txhob siv

Cov nroj paj dag no muaj ntau lub npe, ib co neeg hu ua nroj pab dawb, ib co hu ua nroj kas las mas raws lus nplog. Cov nroj paj dag no feem ntau muaj nyob rau cov teb chaws zoo li Nplog Teb thiab Thaib teb ntau.  Kev siv kuj tsis paub tias lwm tus neeg ho muab siv mus li cas tab sis yam nroj no yog hais tias koj ua riam raug koj tes to, raug nqaij qhov twg to los xij thaum lub qhov nqaij tseem tshiab heev , koj cia li mus de kiag cov uas nplooj tseem mos mos zoo li daim duab sauv sab laug , coj los tsoo tsuag tsuag qhwv kiag rau mas lub qhov nqaij tsis txham dej. Lub qhov nqaij cia li laus kiag ces zoo zuj zus thiab zoo sai kawg nkaus li. Yog tias tsis muaj dab tsi tsoo , koj cia li muab qhov ncauj zom tsuag tsuag kom mos mos coj los qhwv lub qhov nqaij haj yam zoo sai.